Hagabildning

Kapitel 2.2 Lpfö 18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”

Vänskap

...ger ett socialt hållbart samhälle, mår man bra i psyket och har goda sociala kontakter kan samhället byggas upp till en att bli ett stabilt och välfungerande samhälle.

Kroppen

 • Socialt:  vi fokuserar på vårt eget välmående och hur vi är mot varandra, vi jobbar aktivt med läroplanen och barnkonventionen där barns delaktighet och inflytande är en stor del. Vi vill att barnen ska ha tillit till sin egen förmåga och självkänsla.
 • Ekonomisk: vi vill samtala om vad vi använder för material när vi gör tex hinderbanor och återanvänder olika material för att spara på jordens resurser.
 • Ekologisk: vi vill att barnen ska få en förståelse för värna om allt levande. Vi vill ta hand om ”vår” skog och lekpark, att den mår bra, att vi plockar upp skräp och respektera allt levande


Utifrån Grön flaggs teman har vi valt förskolornas utvecklingsområden för 2020/2021. Dessa är:


 • Livsstil och Hälsa: Vänskap. Kroppen. Barnsvälbefinnande
 • Konsumtion & Resurser: Återanvändning?
 • Stad & Samhälle:  Hållbara städer


I dessa utvecklingsområden kan vi arbeta med våra prioriterade mål för 2020/2021:


Våra utvecklingsområden får mål för en hållbar utveckling som sätts tillsammans med pedagoger och barn.


Kapitel 2.2 Lpfö 18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet”


Kapitel 2.2 Lpfö 18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang.”


Barns välbefinnande

 • Socialt - träning i grupp kan leda till ett bättre samspel i samhället. Fysisk aktivitet kan också minska risken för psykisk ohälsa.
 • Ekonomisk- om vi minska psykisk ohälsa minskar vi också samhällets kostnader för deras vård. Detsamma gäller även andra sjukdomar som påverkas av barnets syn på rörelse tex fetma
 • Ekologisk - en sund hållning till kosten kan påverka vilken typ av mat den enskilda individen köper. Det kan bli mer närodlat och säsongbaserad mat, vilket i sin tur kortar ner de sträckor som vissa matprodukter behöver färdas.

Hållbara städer

 • Socialt: lära barnen att olikheter är bra, solidaritet och medmänsklighet, respektera varandras och samhällets olikheter. Vi vill skapa en ” vi-känsla”, alla kan ta del och kan ta ansvar i resan mot hållbara städer
 • Ekonomisk: jobba vidare med vårt klädbibliotek, använda återbruk istället för nyproduktion vid aktiviteter och pyssel, spara på jordens resurser
 • Ekologisk: vi vill att barnen ska få förståelse för värdet om jordens resurser samt vara rädda om de. Detta genom att tex kolla på gamla filmer om hur människor bodde då och reflektera över skillnader mellan då och nu.